Kjøretøysteknologi

Compliance

Tillit og integritet er nøkkelbegreper for en moderne bedriftskultur. Et selskap som vil bli markedet og ønsker å vokse, er avhengig av å ha tillit fra omgivelsene, kundene, leverandørene og medarbeiderne både lokalt og globalt. Det har vi forpliktet oss til i våre etiske regler, som beskriver implementering og bruk av selskapets prinsipper i de situasjonene som preger dagliglivet vårt.

Reglene praktiseres likt over hele verden slik at vi beskytter medarbeidere, selskap, kunder og partnere uansett hvor de befinner seg. Forebyggende tiltak og kontrollrutiner, som blant annet omfatter fireøyneprinsippet og regelmessige revisjoner, skal støtte vårt verdibaserte Compliance-system. I tillegg har medarbeiderne våre et obligatorisk Compliance-opplæringsprogram.

Compliance-systemet kompletteres med et varslingssystem. Medarbeiderne har til enhver tid mulighet til å varsle om brudd på atferdsreglene. Vi ønsker å være sikre på at prinsippene og reglene i selskapet vårt respekteres av alle ansatte til enhver tid. Med vårt varslingssystem kan alle ansatte varsle om etisk mislighold og mulige overtredelser, for eksempel svindel, korrupsjon, utilbørlig påvirkning, trakassering og diskriminering eller miljøskader. Rapporter behandles strengt konfidensielt så lenge det ikke foreligger noen forpliktelse til å videreformidle informasjonen til en myndighet. Videre er sanksjoner fra arbeidsgiveren utelukket.

Ettersom vi synes det er viktig med ansvarsfull og korrekt atferd også utenfor selskapets grenser, har vi innført atferdsregler for leverandører. Det å følge loven, være transparent og sikre rettferdig konkurranse er viktige ingredienser i vår arbeidshverdag. Derfor stiller vi strenge krav til oss selv, men også til våre leverandører når det gjelder rettferdig konkurranse, kamp mot korrupsjon, personvern, miljøvern, helse og sikkerhet, å unngå interessekonflikter samt beskytte eiendeler og informasjon.

I en verden i rask endring kontrollerer vi kontinuerlig vårt Compliance-system for eventuelt å kunne tilpasse våre regler og prosesser til nye rettslige og tekniske krav.

Mer informasjon om Compliance i innkjøp finner du her. Du finner sertifikatene for våre produksjonssteder her.

Retningslinjer for atferd og etikk