Kjøretøysteknologi

Flåteoptimering

Kom i gang med effektiv flåtestyring

En optimert vognparkbehandling gir reelle besparinger. Den perfekte løsningen for å minimere vognparken med samme transportvolum er vårt lettvektschassis-konsept. Den innovative lettvektskontruksjonen øker kjøretøyets nyttelast.

Avspill video

En bærekraftig flåtestyrings bestanddeler

En moderne flåtestyring med fokus på effektivitet omfatter en lang rekke faktorer, deriblant også omkostningsfaktorer. Vesentlige aspekter er styring av veistrekninger, ruteplanlegging, vedlikehold av flåte og kjøretøy samt skadehåndtering. Utover dette finnes det faktorer som kun indirekte henger sammen med vognparken, men som allikevel har innflytelse på omkostningene. Dertil hører effektiviteten av på- og avlastingsprosessen og personalets arbeidsbelastning. Med en velutrustet vognpark kan en helhetsorientert flåtestyring øke medarbeidernes motivasjon og redusere fravær. Kun når det tas hensyn til både de indirekte og direkte faktorene, oppstår det en omfattende oversikt over omkostningsstrukturen. Med vår vognparkguide gir vi tips og triks om kostnadsminimering. Et mer vesentlig, men ofte oversett aspekt av flåtestyring er forholdet mellom hhv. flåtestørrelsen og den tilgjengelige nyttemassen og utnyttelsen av lastevolumet. Netopp på disse områdene er det potensiale til optimering av flåtestyringen.

Hvorfor seks kjøretøy når fem er nok?

Permanent reduksjon av flåteomkostninger. En optimert flåtestyring er avgjørende for flåteoperatører. Den nærliggende løsningen består i minimering av flåten og en dermed tilknyttet kostnadssenkning. Det finnes en perfekt løsning til å fortsatt oppnå flåtens transportvolum samtidig som en reduksjon av driftsomkostningene: våre lette chassiser kombinert med kassekarosseri. Med den innovative lettvektskonstruksjonen øker den resterende nyttemassen pr. kjøretøy etter fratrekk av vekten av trekkhode, fører, ramme, drivstoff og karosseri. På den måten kan det transporteres en høyere mengde transportgods pr. kjøretøy.

Men en optimal flåtestyring sikres ikke kun av en høyere nyttemasse. Også nyttevolumet per kjøretøy er av stor betydning. En lastvogn med et nyttevolum på 20,3 m³ kan således utlevere et større transportvolum enn en kassevogn med et nyttevolum på 15 m³. Dessuten profiterer flåteoperatører av de lavere lastkantene på den lave rammen, som bidrar til mer komfort ved på- og avlasting, samt til kortere lastetider. Dermed kan flåtens effektivitet optimeres.

Tips og tricks til optimering av flåten

Flåtestyring er mer enn bare administrasjon av kjøretøy. Det omfatter også oppgaver som valg av de riktige kjøretøy og beregning av direkte og indirekte omkostninger. Den logistiske effektiviteten og virksomhetens rentabilitet har høy prioritet.

Den mest effektive veien til økonomisk optimering av flåten av nyttekjøretøy-vognpark er en omfattende analyse av livssyklusomkostninger – også kalt Total Cost of Ownership (TCO). Når man betrakter samtlige driftsutgifter, ser man hurtig hvor det er effektiviseringspotensiale. På grunn av de mange forskjellige modellene for TCO-analyse er det viktig å bestemme seg for én modell fra starten. Kun på denne måten kan man samle inn sammenlignbare tall. Nedenfor følger de viktigste punktene som skal inngå i analysen:

Den riktige vognparken

En effektiv flåtestyring optimerer antallet kjøretøy løpende, for her ligger det et vesentlig besparelsespotensiale. Her er det absolutt påkrevd å sikre en optimal utnyttelse av de kjøretøyene som er til rådighet, og derfor tar flåtestyringen også høyde for den mulige lastekapasiteten pr. kjøretøy. AL-KOs lette chassiser hjelper med å forhøye lastekapasiteten og skaper potensiale til å nedsette antallet kjøretøy. Den sparte kjøretøysvekten muliggjør en høyere lastekapasitet på opptil 150 kg. For spesialrammer med optimerte byggemål forhøyes lastevolumet også, noe som også har en positiv effekt på antallet påkrevde kjøretøy. Hvis det skal kjøpes en ny transporter, bør flåtestyringen dermed ta høyde for fire vesentlige aspekter: Nyttemasse, nyttevolum, anskaffelses- og driftsomkostninger. Alt etter krav treffes beslutningen mellom lastevogner, kjølebiler, salgskjøretøy eller lastebiler.

De direkte omkostninger

Til de direkte omkostninger hører anskaffelses- og leasingomkostninger, utgifter til kjøretøy, drivstoff, hardware, software og IT-infrastruktur til administrasjonsprosesser og generell administrasjon. Også lønn, husleie, strøm og forsikringer blir tatt høyde for i flåtestyringen.

De indirekte omkostningene

Av og til blir de indirekte omkostningene kun i utilstrekkelig grad kortlagt og minimert i forbindelse med flåteoptimeringen. De oppstår som regel på grunn av uutnyttet potensiale, som er indirekte forbundet med flåten. Dertil hører filhåndtering, ikke-tilgjengelighet/utfall av nødvendige IT-systemer, videreutdannelse og opplæring. Indirekte utgifter i forbindelse med flåten kan også oppstå på grunn av fravær, når medarbeidere grunnet høy arbeidsbelastning og ikke-ergonomiske arbeidsbetingelser ikke er i stand til å arbeide. Med en ramme med lav konstruksjon kan flåtestyringen bidra til å senke belastningen av medarbeiderne permanent. Endelig avlaster dette ikke bare medarbeiderne, men skåner også virksomhetenes ressurser.

Ved hjelp av behovstilpassede chassismål og de dermed eliminerte behov for en lastelift, optimeres karrosserikonstruksjonene, slik at lastevolumet økes. Dermed reduseres behovet for både kjøretøy og førere. En ytterligere langsiktig fordel er at det på bakgrunn av en forventet sterk vekst i 3,5 tonns-kjøretøysklassen også ytes et bidrag til utbedring av mangelen på sjåfører.

For at ikke hvert kjøretøy skal forsikres enkeltvis, lønner deg seg å innhente tilbud for flåteforsikringer. På den måten blir alle ansvarsforsikringene for alle kjøretøy ensartet klassifisert i en skadesfrihetsklasse. På nye kjøretøy anbefales det å ha en fullkaskoforsikring i de første årene.

Den programvarestøttede analysen av GPS-data og kjøretøysruter åpner et stort effektiviseringspotensiale for flåtestyringen. Med programvare og geolokalisering kan ruter registreres og spores. På den måten blir det hurtig tydelig hvor mange kilometer som spares og hvor det kan skapes synergieffekter. Flåtestyring skal dra inn medarbeiderne i denne prosessen fra starten. Ved valg av programvare, server- eller skyleverandører er det viktig å være svært forsiktig, ikke minst av dataverngrunner.

En trend innenfor flåtestyring er outsourcing. Gjennom samarbeidet med eksterne tjenestetilbydere får flåtelederen mulighet til å konsentrere seg om de vesentlige aspekter og funksjoner i virksomheten. Prosesser og infrastrukturer for IT og kommunikasjon blir stilt til rådighet og vedlikeholdt av tjenestetilbydere. Ved hjelp av definerte ytelser kan det skapes økt transparens og effektivitet. For en vellykket outsourcing er det nødvendig å velge tjenesteleverandører omhyggelig. Og endelig gjør flåtelederen seg til en viss grad avhengig.

Med utgangspunkt i den økonomiske optimeringen kan flåten forbedres med hensyn til miljøfaktorer. Det finnes mange grunner til dette. For det første kan man med enkle metoder redusere virksomhetens miljøpåvirkning, og for den andre blir eksisterende kunder beholdt, og det verves nye – fordi bæredyktighet spiller en stadig viktigere rolle.

CO²-optimering

Den enkleste metoden til CO²-optimering er å velge energieffektive kjøretøy og minimere det påkrevde antall kjøretøy. Dessuten kan det avholdes kurser i miljøvennlig kjøring for å redusere drivstofforbruket. Hvis man ikke vil slippe ut avgasser til miljøet, skal man overveie å investere i el-transportere.

Vannbesparelse

En virksomhet bruker vann i store mengder. Da de fleste vognparker opptar store tomter, kan man plassere ut vanntanker der uten problemer. Hvis man ikke liker måten de ser ut på, kan man bygge underjordiske vanntanker. Vann er fremragende til å rengjøre kjøretøysflåten. Det bør brukes økologiske rengjøringsmidler til vask av kjøretøy og arbeidsbekledning.

Chassisvarianter

Til chassisvariantene

AL-KO er spesialist for lettbygget chassis. Vi tilbyr et innovativ konsept med større lasetkapasitet, maksimal fleksibelt materiale, en lav lastekant og en forbedret effektivitet, takket være en lav egenvekt.