Voertuigtechniek

Wagenparkoptimalisatie

Profiteren van efficiënt wagenparkbeheer

Een geoptimaliseerd wagenparkbeheer levert geld op. De perfecte oplossing om het wagenpark bij constant transportvolume te optimaliseren, is ons lichtgewicht chassis-concept. Door de innovatieve lichte constructie wordt de nuttige massa van het voertuig verhoogd.

Video afspelen

De onderdelen van duurzaam wagenparkbeheer

Een modern en efficiënt ingericht wagenparkbeheer gaat gepaard met vele (kosten)factoren. Essentiële aspecten zijn het aansturen van trajecten, routeplanning, wagenparkonderhoud, voertuigonderhoud en schadebeheer. Daarnaast zijn er factoren die weliswaar slechts indirect verband houden met de wagenparkvloot, maar die absoluut kostenrelevant zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld de efficiëntie van laad- en losprocessen alsmede de werkbelasting van het personeel. Een uniform ingericht wagenparkbeheer kan met behulp van een goed uitgerust wagenpark de motivatie van medewerkers verhogen en uitvaltijden verlagen. Alleen als rekening wordt gehouden met zowel de directe alsook de indirecte factoren, ontstaat een omvangrijk overzicht van de kostenstructuur. Met onze wagenparkgids geven wij tips voor kostenminimalisatie. Een belangrijk en desondanks vaak vergeten aspect van wagenparkbeheer is de verhouding van de wagenparkgrootte tot de beschikbare nuttige massa en het gebruik van het laadvolume. Juist op deze gebieden is er optimalisatiepotentieel voor het wagenparkbeheer.

Waarom zes voertuigen als vijf er genoeg zijn?

Wagenparkkosten blijvend verlagen. Een geoptimaliseerd wagenparkbeheer is van essentieel belang voor wagenparkexploitanten. De oplossing is de minimalisatie van het wagenpark en een daarmee verbonden verlaging van de kosten. Om ervoor te zorgen dat het transportvolume van het wagenpark nog steeds wordt bereikt, maar de bedrijfskosten echter verlaagd kunnen worden, is er de perfecte oplossing: ons lichtgewicht chassis-concept in combinatie met een gesloten opbouw. Door de innovatieve lichte constructie wordt na aftrek van het gewicht van aandrijfkop, bestuurder, chassis, brandstof en opbouw de resterende nuttige massa per voertuig verhoogd. Zo kan een hogere massa aan transportgoederen per voertuig worden getransporteerd.

Maar niet alleen een hogere nuttige massa zorgt voor geoptimaliseerd wagenparkbeheer. Ook het nuttige volume per voertuig is van groot belang. Zo kan een voertuig met gesloten opbouw met een nuttig volume van 20,3 m³ meer transportvolume in een keer leveren dan een gesloten bestelwagen met een nuttig volume van 15 m³. Bovendien profiteren wagenparkexploitanten van lagere laadranden van het diepframe-chassis, die bijdragen aan meer comfort bij het laden en lossen en tot kortere laadtijden. Daarmee kan de efficiënte van het wagenpark worden geoptimaliseerd.

Tips voor de optimalisatie van het wagenpark

Wagenparkbeheer is meer dan alleen voertuigbeheer. Tot de taken behoren de keuze van de juiste voertuigen en de vaststelling van de directe en indirecte kosten. Daarbij heeft de logistieke efficiënte en rendabiliteit van de onderneming prioriteit.

De meest effectieve weg naar economische optimalisatie van het bedrijfsvoertuig-wagenpark is een uitgebreide analyse van de levenscycluskosten, ook wel Total Cost of Ownership (TCO) genoemd. Door te kijken naar alle bedrijfskosten wordt snel duidelijk op welke punten er besparingspotentieel is. Vanwege de vele verschillende modellen voor TCO-analyse is het belangrijk om aan het begin een model te kiezen. Alleen zo kunnen vergelijkende waarden worden verzameld. Hieronder staan de belangrijkste punten, die in de analyse verwerkt moeten worden:

Het juiste wagenpark

Een efficiënt wagenparkbeheer optimaliseert het aantal voertuigen continu, want hier is er een aanzienlijk besparingspotentieel. Hierbij is het absoluut noodzakelijk om te zorgen voor een optimale benutting van de beschikbare voertuigen, waarbij het wagenparkbeheer ook rekening houdt met het mogelijke laadvermogen per voertuig. Lichtgewicht chassis van AL-KO helpen om het laadvermogen te verhogen en creëren daarmee potentieel voor de verlaging van het aantal voertuigen. Het bespaarde voertuiggewicht maakt een hoger laadvermogen van maximaal 150 kg mogelijk. Bij de speciale chassis met geoptimaliseerde afmetingen wordt het laadvolume ook verhoogd, wat eveneens een positief effect heeft op het aantal benodigde voertuigen. Als een nieuwe transporter moet worden gekocht, moet het wagenparkbeheer daarom rekening houden met vier belangrijke aspecten: Nuttige massa, nuttig volume, aanschaf- en bedrijfskosten. Afhankelijk van de eisen moet er een keuze worden gemaakt tussen gesloten bestelwagens, gesloten koelbestelwagens, verkoopvoertuigen of voertuigen met open laadbak.

De directe kosten

Tot de directe kosten behoren de aanschaf- of leasingkosten voor voertuigen, brandstofkosten, kosten voor hardware, software en IT-infrastructuur voor administratieprocessen en de algemene beheerwerkzaamheden. Ook salarissen, huur, stroom en verzekeringen worden meegenomen door het wagenparkbeheer.

De indirecte kosten

De indirecte kosten worden bij wagenparkoptimalisatie soms slechts onvoldoende herkend resp. geminimaliseerd. Ze ontstaan meestal door ongebruikt potentieel, die indirect met het wagenpark verbonden zijn. Daartoe behoren gegevensbeheer, niet-beschikbaarheid/uitval van noodzakelijke IT-systemen, bijscholing en training. Indirecte kosten in verband met het wagenpark kunnen ook door uitvaltijden ontstaan, als medewerkers aan hoge belasting zijn blootgesteld en er geen ergonomische arbeidsomstandigheden zijn. Met een chassis met lage vloer of diep frame kan het wagenpark eraan bijdragen dat de belasting van de medewerkers blijvend wordt verlaagd. Per slot van rekening worden daardoor niet alleen de medewerkers ontlast, maar worden ook de bronnen van de onderneming ontzien.

Door ruim bemeten chassisafmetingen en het daaruit resulterende afzien van een laadbordwand wordt de opbouw van voertuigen geoptimaliseerd en het laadvolume verhoogd. Daardoor wordt zowel de behoefte aan voertuigen alsook aan chauffeurs verlaagd. Nog een langdurige voordeel is dat er gezien de achtergrond van een te verwachten sterke groei van de 3,5 ton-voertuigklasse ook wat wordt gedaan aan het tekort aan chauffeurs.

Om ervoor te zorgen dat niet elk voertuig afzonderlijk moet worden verzekerd, is het de moeite waard om offertes voor wagenparkverzekeringen aan te vragen. Daarbij worden de voertuigaansprakelijkheidsverzekeringen van alle voertuigen uniform in een no-claim-klasse ingedeeld. Bij nieuwe voertuigen wordt voor de eerste jaren een volledig casco-verzekering aanbevolen.

De softwareondersteunde evaluatie van GPS-gegevens en voertuigroutes zorgt voor groot besparingspotentieel voor het wagenparkbeheer. Door middel van software en geolocatie kunnen routes worden geregistreerd en geanalyseerd. Zo wordt snel duidelijk waar kilometers bespaard en waar synergie-effecten gecreëerd kunnen worden. Het wagenparkbeheer moet de medewerkers vanaf het begin bij dit proces betrekken. Bij de keuze van de software, alsmede de server- en cloudaanbieder is het niet in de laatste plaats vanwege gegevensbeschermingsmaatregelen noodzakelijk om zeer zorgvuldig te werk te gaan.

Een trend binnen wagenparkbeheer is het uitbesteden. Door de samenwerking met externe dienstverleners kan de wagenparkbeheerder zich concentreren op de essentiële aspecten en functies van de onderneming. Processen en infrastructuren voor EDV en communicatie worden dan door dienstverleners beschikbaar gesteld en onderhouden. Door middel van duidelijk gedefinieerde diensten kan de transparantie en effectiviteit worden verhoogd. Voor succesvol uitbesteden is het noodzakelijk dat de dienstverlener zorgvuldig wordt geselecteerd. De wagenparkbeheerder is tenslotte afhankelijk van de dienstverlener.

Naast de economische optimalisatie kan het wagenpark met betrekking tot ecologische factoren worden verbeterd. Er zijn vele redenen hiervoor. Enerzijds kunnen door eenvoudige methoden de ecologische voetafdruk van de onderneming worden verlaagd, anderzijds worden op deze manier bestaande klanten gebonden en nieuwe klanten geworven, want duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol.

CO²-optimalisatie

De meest eenvoudige methode van CO²-optimalisatie is kiezen voor zuinige voertuigen en minimalisering van het benodigde aantal voertuigen. Daarbij kunnen eco-veiligheidstrainingen worden aangeboden, om het brandstofverbruik te verlagen. Wie helemaal geen uitlaatgassen in het milieu wil uitstoten, moet nadenken over een investering in elektrische transporters.

Waterbesparing

Een onderneming heeft water nodig, en niet zo'n klein beetje ook. Omdat de meeste wagenparken op grote percelen staan, kunnen daar probleemloos watertanks worden geïnstalleerd. Wie zich aan het uiterlijk ervan stoort, bouwt ondergrondse watertanks. Het water kan prima voor de reiniging van het wagenpark worden gebruikt. Bij het reinigen van de voertuigen en de werkkleding wordt aanbevolen om ecologische reinigingsproducten te gebruiken.

Chassis-varianten

Naar de chassis-varianten

AL-KO is specialist in lichtgewicht chassis Wij bieden een innovatief concept voor meer laadvermogen, maximale flexibiliteit van de afmetingen, een lagere laadrand en, dankzij een laag eigen gewicht, verbeterde efficiëntie.