Køretøjsteknik

Flådeoptimering

Kom i gang med effektiv flådestyring

En optimeret flådestyring er ensbetydende med besparelser. Den perfekte løsning til optimering af vognparken ved uændret transportvolumen er vores lette chassiser. Med den innovative letvægtskonstruktion forhøjes køretøjets nyttemasse.

Afspil video

En bæredygtig flådestyrings bestanddele

En moderne flådestyring med fokus på effektivitet omfatter en lang række faktorer, deriblandt også omkostningsfaktorer. Væsentlige aspekter er styring af vejstrækninger, ruteplanlægning, vedligeholdelse af flåde og vogne samt skadeshåndtering. Derudover er der faktorer, som kun indirekte hænger sammen med vognparken, men som alligevel har indflydelse på omkostningerne. Dertil hører effektiviteten af på- og aflæsningsprocessen og personalets arbejdsbelastning. Med en veludstyret vognpark kan en helhedsorienteret flådestyring øge medarbejdernes motivation og nedsætte fravær. Kun når tages højde for både de indirekte og direkte faktorer, opstår der en omfattende oversigt over omkostningsstrukturen. Med vores flådeguide giver vi tips og tricks til minimering af omkostningerne. Et mere væsentligt, men ofte overset aspekt af flådestyring er forholdet mellem hhv. flådestørrelsen og den tilgængelige nyttemasse og udnyttelsen af lastevolumenet. Netop på disse områder er der potentiale til optimering af flådestyringen.

Hvorfor seks køretøjer, når fem kan gøre det?

Permanent nedsættelse af flådeomkostninger En optimeret flådestyring er afgørende for flådeoperatører. Den nærliggende løsning er en minimering af flåden og en deraf følgende reduktion af omkostningerne. Der finder en perfekt løsning til fortsat at opnå flådens transportvolumen samtidig med en reduktion af driftsomkostningerne: vores lette chassiser kombineret med kassekarosseri. Med den innovative letvægtskonstruktion forhøjes den tilbageværende nyttemasse pr. køretøj efter fratrækning af vægten af trækhoved, fører, ramme, brændstof og karrosseri. På den måde kan der transporteres en højere mængde transportgods pr. køretøj.

Men en optimal flådestyring sikres ikke kun af en højere nyttemasse. Også nyttevolumenet pr. køretøj er af stor betydning. En lastvogn med et nyttevolumen på 20,3 m³ kan således udlevere et større transportvolumen end en kassevogn med et nyttevolumen på 15 m³. Desuden profiterer flådeoperatører af de lavere læssekanter på den lave ramme, som bidrager til mere komfort ved på- og aflæsning samt til kortere læssetider. Dermed kan flådens effektivitet optimeres.

Tips og tricks til optimering af flåden

Flådestyring er mere end bare administration af køretøjer. Det omfatter også opgaver som valg af de rigtige køretøjer og beregning af direkte og indirekte omkostninger. Den logistiske effektivitet og virksomhedens rentabilitet har høj prioritet.

Den mest effektive vej til økonomisk optimering af flåden af erhvervskøretøjer er en omfattende analyse af livscyklusomkostninger – også kaldet Total Cost of Ownership (TCO). Når man betragter samtlige driftsudgifter, ser man hurtigt, hvor der er effektiviseringspotentiale. På grund af de mange forskellige modeller til TCO-analyse er det vigtigt at bestemme sig til én model fra starten. Kun sådan kan man indsamle sammenlignelige tal. Dernæst følger de vigtigste punkter, som skal indgå i analysen:

Den rigtige vognpark

En effektiv flådestyring optimerer antallet af køretøjer løbende, for her ligger der et væsentligt besparelsespotentiale. Her er det absolut påkrævet at sikre en optimal udnyttelse af de køretøjer, der er til rådighed, og derfor tager flådestyringen også højde for den mulige belæsning pr. køretøj. AL-KOs lette chassiser hjælper med at forhøje belæsningen og skaber potentiale til at nedsætte antallet af køretøjer. Den sparede køretøjsvægt muliggør en højre belæsning på op til 150 kg. For specialrammer med optimerede byggemål forhøjes lastevolumen også, hvilket ligeledes har en positiv effekt på antallet af påkrævede køretøjer. Skal der indkøbes en ny transporter, bør flådestyringen dermed tage højde for fire væsentlige aspekter: Nyttemasse, nyttevolumen, anskaffelses- og driftsomkostninger. Alt efter krav træffes beslutningen mellem lastvogne, kølebiler, salgskøretøjer eller ladvogne.

De direkte omkostninger

Til de direkte omkostninger hører anskaffelses- og leasingomkostninger, udgifter til køretøjer, brændstof, hardware, software og IT-infrastruktur til administrationsprocesser og generel administration. Også løn, husleje, strøm og forsikringer bliver der taget højde for i flådestyringen.

De indirekte omkostninger

Af og til bliver de indirekte omkostninger kun i utilstrækkelig grad kortlagt og minimeret i forbindelse med flådeoptimeringen. De opstår som regel på grund af uudnyttet potentiale, som er indirekte forbundet med flåden. Dertil hører filhåndtering, ikke-tilgængelighed/nedbrud af nødvendige IT-systemer, videreuddannelse og oplæring. Indirekte udgifter i forbindelse med flåden kan også opstå på grund af fravær, når medarbejdere grundet høj arbejdsbelastning og ikke-ergonomiske arbejdsbetingelser ikke er i stand til at arbejde. Med en ramme med lav konstruktion kan flådestyringen bidrage til at sænke belastningen af medarbejderne permanent. Endelig aflaster dette ikke bare medarbejderne, men skåner også virksomhedernes ressourcer.

Ved hjælp af behovstilpassede chassis-mål og de derved eliminerede behov for en læsselift, optimeres karrosserikonstruktionerne, hvorved lastevolumen forhøjes. Derved reduceres behovet for både køretøjer og førere. Endnu en langsigtet fordel er, at der på baggrund af en forventeligt stærk vækst i 3,5 tons-køretøjsklassen også ydes et bidrag til afhjælpning af manglen på chauffører.

For at undgå, at hvert enkelt køretøj skal forsikres for sig, kan det godt betale sig at indhente tilbud på flådeforsikring. På den måde bliver alle ansvarsforsikringerne for alle køretøjer ensartet klassificeret i en skadesfrihedsklasse. For nye køretøjer bør der tegnes en kaskoforsikring i de første år.

Den softwareunderstøttede analyse af GPS-data og køretøjsruter åbner et stort effektiviseringspotentiale for flådestyringen. Ved hjælp af software og geolokation kan køretøjer registreres og spores. På den måde bliver det hurtigt tydeligt, hvor mange kilometer der spares, og hvor der kan skabes synergieffekter. Flådestyring skal inddrage medarbejderne i denne proces fra starten. Sidst, men ikke mindst er det af databeskyttelsesårsager vigtigt at være meget omhyggelig med valget af software samt server- og cloududbyder.

En trend inden for flådestyring er outsourcing. Gennem samarbejdet med eksterne tjenesteudbydere får flådelederen mulighed for at koncentrere sig om de væsentlige aspekter og funktioner i virksomheden. Processer og infrastrukturer til IT og kommunikation bliver stillet til rådighed og vedligeholdt af tjenesteudbydere. Ved hjælp af definerede ydelser kan der skabes øget transparens og effektivitet. For en vellykket outsourcing er det nødvendigt at udvælge tjenesteudbyderne omhyggeligt. Og endelig gør flådelederen sig til en vis grad afhængig.

Med udgangspunkt i den økonomiske optimering kan flåden forbedres med hensyn til miljøfaktorer. Det er der mange grunde til. For det første kan man med simple metoder forringe virksomhedens miljøaftryk, og andet bliver eksisterende kunder fastholdt, og der hverves nye – for bæredygtighed spiller en stadigt vigtigere rolle.

CO²-optimering

Den enkleste metode til CO²-optimering er at vælge energieffektive køretøjer og minimere det påkrævede antal køretøjer. Endvidere kan der afholdes kurser i miljøvenlig kørsel for at reducere brændstofforbruget. Hvis man ikke vil udlede udstødningsgasser til miljøet, skal man overveje at investere i el-transportere.

Vandbesparelse

En virksomhed bruger vand i ikke uanselige mængder. Eftersom de fleste vognparker står på store grunde, kan der uden problemer installeres vandtanke. Hvis man ikke bryder sig om deres udseende, lan man bygge underjordiske vandtanke. Vand er fremragende til at rengøre flådens vogne. Der bør anvendes økologiske rengøringsmidler til vask af køretøjer og arbejdsbeklædning.

Rammevarianter

Til rammevarianterne

AL-KO er specialist i lette chassiser. Vi tilbyder et innovativt koncept med større lastkapacitet, maksimal fleksibelt materiale, en lav læssekant og en forbedret effektivitet, takket være en lav egenvægt.