Fordonsteknik

Fordonsparksoptimering

Kom igång med effektiv fordonsparkshantering

En optimerad fordonparkshantering sparar mycket pengar. Den perfekta lösningen för att optimera fordonsparken med konstanta transportvolymer är vårt lättviktschassikoncept. Genom den innovativa lättviktskonstruktionen ökas fordonets nyttolast.

Spela upp video

Delarna i en hållbar fordonsparkshantering

En modern och effektiv fordonsparkshantering består av ett flertal (kostnads-)faktorer. Viktiga aspekter är styrningen av vägsträckorna, ruttplanering, fordonsunderhåll, fordonsskötsel samt skadehantering. Det finns också faktorer som endast indirekt är relaterade till fordonsflottan, men har stor betydelse för kostnaderna. Till dessa hör effektiviteten i lastnings- och urlastningsprocessen samt personalens arbetsbelastning. En helhetsorienterad fordonsparkshantering kan öka medarbetarnas motivation och minska stilleståndstider med hjälp av en välutrustad fordonsflotta. En omfattande översikt över kostnadsstrukturen kan endast fås genom att se över både de indirekta och direkta faktorerna. Med vår fordonsparksguide ger vi tips och tricks för att minimera dina kostnader. En viktig men ändå ofta förbisedd aspekt av fordonsparkens hantering är förhållandet mellan flottans storlek, den tillgängliga nyttolasten och användandet av lastvolymen. Precis i dessa områden finns det optimeringspotential för fordonsparkshanteringen.

Varför sex fordon, skulle det räcka med fem?

Sänk kostnaderna för fordonsparken betydligt. En optimerad fordonparkshantering är grundläggande för fordonsparksoperatören. Den naturliga lösningen är att minimera fordonsparken och därmed sänka kostnaderna. För att flottans transportvolym fortfarande ska kunna nås, men ändå kunna minska driftkostnaderna, har vi den perfekta lösningen: vårt lättviktschassikoncept kombinerad med en skåppåbyggnad. Den innovativa lättviktskonstruktionen ökar den återstående nyttolasten per fordon efter avdrag av vikten för draghuvud, förare, chassi, bränsle och kaross. Detta innebär att en högre massa transportgods kan transporteras i varje fordon.

Men det är inte bara en högre nyttomassa som ger en optimerad fordonshantering. Även nyttovolymen per fordon har stor betydelse. På så vis kan ett skåpfordon med en nyttovolym på 20,3 m³ leverera mer transportvolym på en gång än en van med en nyttovolym på 15 m³. Dessutom drar fordonsparksoperatörerna nytta av de lägre lastkanterna på det låga chassit, vilket ger mer komfort vid lastning och lossning samtidigt kortare lasttider. På så sätt optimerar du fordonsparkens effektivitet.

Tips och tricks för att optimera fordonsparken

Fordonsparkshantering är mer än bara fordonsförvaltning. Arbetsuppgifterna består bland annat av att välja rätt fordon och fastställa de direkta och indirekta kostnaderna. Här ska företagets logistiska effektivitet och lönsamhet prioriteras.

Det effektivaste sättet till ekonomisk optimering av nyttofordonsparken är en omfattande analys av den totala ägandekostnaden – även kallad Total Cost of Ownership (TCO). Genom att titta på samtliga driftskostnader kan du snabbt se var det finns besparingspotential. På grund av det stora antalet olika modeller för TCO-analys är det viktigt att besluta om en modell från början. Endast på det sättet kan man samla in jämförelsetal. Nedan följer de viktigaste punkterna som bör ingå i analysen:

Den rätta fordonsflottan

En effektiv fordonshantering optimerar antalet fordon kontinuerligt, eftersom det här finns en betydande besparingspotential. För detta är det absolut nödvändigt säkerställa att de tillgängliga fordonen utnyttjas optimalt och därför tar även fordonsparkshantering hänsyn till den möjliga lastkapaciteten per fordon. AL-KO:s lättviktschassin hjälper till att öka lastkapaciteten och skapar därmed potential att minska antalet fordon. Men minskade fordonsvikten möjliggör en högre lastkapacitet på upp till 150 kg. Med special-chassinas optimerade konstruktionsmått ökar även lastvolymen, vilket även har en positiv inverkan på antalet fordon som behövs. Vid köp av en ny skåpbil ska fordonsparksledningen ta hänsyn till fyra viktiga nyckelaspekter. Nyttolast, nyttovolym, anskaffnings- och driftkostnader. Beroende på krav kan du välja mellan skåpfordon, kylskåpfordon, försäljningsfordon eller flakbil.

De direkta kostnaderna

Till de direkta kostnaderna hör anskaffnings- eller leasingkostnader för fordonen, bränslekostnader, kostnader för maskinvara, programvara och IT-infrastruktur för administrationsprocesser och allmänna förvaltningskostnader. Även löner, hyra, ström och försäkringar ska ingå i fordonsparkshanteringen.

De indirekta kostnaderna

De indirekta kostnaderna i fordonsparksoptimeringen är ibland otillräckligt redovisade eller ges för lite betydelse. De består vanligtvis av outnyttjad potential som är direkt anknuten till fordonsparken. Till detta hör datahantering, otillgänglighet/avbrott i kritiska IT-system, vidareutbildning och utbildning. Indirekta kostnader i anslutning till fordonsparken kan även uppstå på grund av stillestånd, då medarbetare inte kan arbeta till följd av stress och dåliga ergonomiska arbetsförhållanden. Med ett låggolvs- eller lågramschassi kan fordonsparkshanteringen bidra till att varaktigt sänka medarbetarnas arbetsbelastning. Slutligen avlastas inte bara medarbetarna, företaget sparar även på resurserna.

Fordonspåbyggnaderna är optimerade och lastvolymen ökas tack vare de behovsbaserade chassimåtten och avsaknaden av bakgavellyft. Detta minskar behovet både av fordon och förare. En ytterligare fördel på längre sikt mot bakgrund av den förväntade starka tillväxten i fordonsklassen 3,5 ton, är att det kommer att bidra till att mildra förarbristen.

För att slippa försäkra varje fordon individuellt, lönar det sig att söka offerter för flottförsäkringar. På så sätt kan alla fordon försäkras tillsammans i en skadeklass. För nya fordon rekommenderas heltäckande försäkring under de första åren.

Den programvarustödda utvärderingen av GPS-data och fordonsrutter öppnar upp för stora besparingar inom fordonsparkshantering. Med programvara och geolokalisering kan rutter registreras och spåras. Det gör det enkelt att se vilka kilometer som kan sparas in och vilka synergieffekter som kan skapas. Fordonsparksledningen bör involvera medarbetarna från början av denna process. Vid val av programvara, server- eller molnleverantörer är det viktigt att vara mycket försiktig, inte minst av dataskyddsskäl.

En trend inom fordonsparkshantering är outsourcing. Genom samarbete med externa tjänsteleverantörer kan fordonsparkschefen koncentrera sig på företagets viktigaste uppgifter och funktioner. Processer och infrastrukturer för It och kommunikation tillhandahålls och underhålls därefter av våra tjänsteleverantörer. Transparensen och effektiviteten kan ökas med hjälp av tydligt definierade tjänster. För framgångsrik outsourcing måste man välja sina tjänsteleverantörer noggrant. Slutligen blir fordonsparkschefen på ett sätt beroende av dessa.

Förutom ekonomisk optimering kan fordonsparken förbättras sett till miljöfaktorer. Det finns flera anledningar till detta. Företagets miljöavtryck kan minskas med enkla metoder, dessutom kan företaget behålla befintliga kunder på detta sätt och förvärva nya– eftersom hållbarhet spelar en allt viktigare roll.

CO²-optimering

Den enklaste metoden för CO²-optimering är att välja bränslesnåla fordon minimera antalet fordon som krävs. Dessutom kan utbildningar i miljövänlig körsäkerhet hållas för att minska bränsleförbrukningen. Den som inte vill släppa ut några avgaser borde fundera på möjligheten att investera i elfordon.

Vattenbesparing

Ett företag behöver vatten – och inte för lite. Eftersom de flesta fordonsparker upptar stora tomter kan man placera ut vattentankar där utan problem. Om utseendet på vattentankarna är störande, kan man installera dem under jord. Vattnet passar utmärkt för rengöring av fordonsflottan. Vid tvätt av fordonen och arbetskläder rekommenderar vi användning av ekologiska rengöringsprodukter.

Chassivarianter

Till chassivarianterna

AL-KO är specialist inom lättviktschassin. Vi erbjuder ett innovativt koncept för mer laddkapacitet, maximal flexibilitet av byggmåtten, en lägre lastkant och förbättrad effektivitet tack vare en låg egenvikt.